30 листопада 2023 р. відбулась XІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління».

Основне завдання конференції полягало в консолідації університетів для підвищення рівня підготовки фахівців в області передових інформаційних технологій.

Опубліковані на сайті конференції матеріали присвячені аналізу та висвітленню останніх досягнень науки галузей «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» та «Інформаційні системи», апробації результатів досліджень, вільному обміну думками щодо підготовки фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Організатори конференції щиро вдячні всім учасникам і сподіваються на подальшу співпрацю.

Впевнені, що наша співпраця внесе відчутні результати в розвиток освіти і науки.

 

On November 30, 2023 the XІth International Scientific and Practical Internet Conference of Young Scientists and Students "Actual Problems of Automation and Control" took place.

The main task of the conference was to consolidate universities in order to increase the level of training of specialists in the field of advanced information technologies.

The materials, published on the conference site, are devoted to analyzing and highlighting the latest achievements of science in the fields of “Electronics, Automation and Electronic Communications” and “Information Systems”, testing of research results, and the free exchange of views on the training of specialists in the field of automation and information technologies through the publication of relevant scientific materials.

The organizers of the conference are sincerely grateful to all the participants and look forward to further cooperation.

We are confident that our cooperation will bring tangible results to the development of education and science.