30 листопада 2019 р. відбулась VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління».
Конференція має реєстраційний номер «Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації» Міністерства освіти і науки України (посвідчення № 721).
Основне завдання конференції полягало в консолідації університетів для підвищення рівня підготовки фахівців в області передових інформаційних технологій.
Опубліковані на сайті конференції матеріали присвячені аналізу та висвітленню останніх досягнень науки в галузі «Автоматика та управління», апробації результатів досліджень, вільному обміну думками щодо підготовки фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій через публікацію відповідних наукових матеріалів.
Організатори конференції щиро вдячні всім учасникам і сподіваються на подальшу співпрацю.
Впевнені, що наша співпраця внесе відчутні результати в розвиток освіти і науки.
Збірник матеріалів конференції буде доступний для завантаження з 1 грудня 2019 р.

30 ноября 2019 г. состоялась VІІ Международная научно-практическая интернет-конференция молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы автоматизации и управления».
Конференция имеет регистрационный номер «Украинского института научно-технической экспертизы и информации» Министерства образования и науки Украины (свидетельство № 721).
Основная задача конференции состояла в консолидации университетов для повышения уровня подготовки специалистов в области передовых информационных технологий.
Опубликованные на сайте конференции материалы посвящены анализу и освещению последних достижений науки в области «Автоматики и управления», апробации результатов исследований, свободному обмену мнениями по подготовке специалистов в области автоматизации и информационных технологий через публикации соответствующих научных материалов.
Организаторы конференции искренне благодарны всем участникам и надеются на дальнейшее сотрудничество.
Уверены, что наше сотрудничество внесет ощутимые результаты в развитие образования и науки.
Сборник материалов конференции будет доступен для загрузки с 1 декабря 2019


On November 30, 2019 the VІІth International Scientific and Practical Internet Conference of Young Scientists and Students \'Actual Problems of Automation and Control\' took place.
The conference has a registration number of the \'Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information\' of the Ministry of Education and Science of Ukraine (certificate No. 721).
The main task of the conference was to consolidate universities in order to increase the level of training of specialists in the field of advanced information technologies.
The materials, published on the conference site, are devoted to analyzing and highlighting the latest achievements of science in the field of \'Automation and Control\', testing of research results, and the free exchange of views on the training of specialists in the field of automation and information technologies through the publication of relevant scientific materials.
The organizers of the conference are sincerely grateful to all the participants and look forward to further cooperation.
We are confident that our cooperation will bring tangible results to the development of education and science.
The conference materials collection will be available for download from December 1, 2019.