ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління».
Конференція відбудеться 30 листопада 2020 року. Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.
Метою конференції є аналіз та висвітлення останніх досягнень науки в галузі «Автоматика та управління», апробація результатів досліджень, вільний обмін думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.
Основні питання, що пропонуються для обговорення (категорії):
1. Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва.
2. Моделювання та оптимізація систем управління.
3. Підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій.
4. Автоматика та автоматизація на транспорті.
5. Автоматика в електроніці та телекомунікаціях.
6. Управління проектами

За результатами роботи конференцій матеріали доповідей будуть публікуватися у pdf форматі в мережі Інтернет на сайті http://av.lntu.edu.ua/
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА.
Мови конференції - українська, російська, англійська, польська.
Прийом заявок на участь та текстів доповідей – до 28.11.2020 р.
Оргкомітет конференції просить Вас довести цю інформацію до відома всіх зацікавлених осіб.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы автоматизации и управления».
Конференция состоится 30 ноября 2020 года. Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.
Целью конференции является анализ и освещение последних достижений науки в области «Автоматика и управление», апробация результатов исследований, свободный обмен мнениями через публикацию соответствующих научных материалов.
 Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения (категории):
1. Автоматизированное управление в сфере образования, науки и производства.
2. Моделирование и оптимизация систем управления.
3. Подготовка специалистов в области автоматизации и информационных технологий.
4. Автоматика и автоматизация на транспорте.
5. Автоматика в электронике и телекоммуникациях.
6. Управление проектами.

По результатам работы конференций материалы докладов будут публиковаться в pdf формате в сети Интернет на сайте http://av.lntu.edu.ua/
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ - БЕСПЛАТНОЕ.
Языки конференции - украинский, русский, английский, польский.
Прием заявок на участие и текстов докладов - до 28.11.2020 г.
Оргкомитет конференции просит Вас довести эту информацию к сведению всех заинтересованных лиц.


DEAR COLLEAGUES!
The Organizing Committee invites you to take part in the VІІI International Scientific and Practical Internet Conference of Young Scientists and Students  Actual problems of automation and contro .
The conference will take place on November 30, 2020. We invite you to take part in the conference.
The aim of the conference is to analyze and cover the latest scientific achievements in the field of    Automation and Control , testing the research results, the free exchange of ideas through publication of research papers.
Main questions proposed for discussion (categories):
1. Automatic control in education, science and industry.
2. Simulation and optimization of control systems.
3. Training specialists in automation and information technology.
4. Automation in transport.
5 Automation in electronics and telecommunications.
6. Projects management.

Conference materials will be published in pdf on the Internet site http://av.lntu.edu.ua/
PARTICIPATION IN THE CONFERENCE IS FREE
Conference languages - Ukrainian, Russian, English, Polish.
Accepting applications for participation and texts of papers - until November 28, 2020.
Organizing Committee requests you to bring this information to the attention of all interested persons.