Вимоги до оформлення авторських матеріалів, які присилаються на конференцію                                  

1. До участі приймаються тільки раніше не опубліковані авторські матеріали - наукові (практичні) статті, огляди (оглядові статті), рецензії, що відповідають тематиці конференції.
2. Стаття обов’язково повинна мати наступні необхідні елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми; формулювання цілей статті (постановка завдання); структурований виклад матеріалів дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; чіткі ви¬сновки, які відповідають цілям і стану даного дослідження і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.
3. Статті повинні мати обсяг 4-6 сторінок, підготовлених з допомогою текстового редактора MS Word у вигляді файлу формату *.doc. Назва файлу повинна містити прізвище автора (першого співавтора).
4. Виклад статті мас бути чітким, ясним, змістовним і відповідати вимогам ДАК. (Бюлетень ВАК України, 2003, № 1, с.2).
5. Загальні вимоги до оформлення:
Формат сторінки А4, орієнтація - книжкова; праве поле – 2,5 см, верхнє, нижнє та ліве поле - 20 мм. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25 см, нижнього – 1,25 см.
Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів (жирним), назва організації, місто, країна (для іноземців), е-mail автора – набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Arial Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.
Анотації (українською, англійською та російською мовами) мають бути розширеними (об’ємом 500-800 знаків), повинні містити авторів, назву статті та короткий її зміст і розміщуються на 1 см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.
Нижче анотацій обов’язково вказуються ключові слова: від 5 до 10 слів (словосполучень), шрифт Time New Roman Cyr 11, накреслення – курсив, вирівнювання по ширині.
Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
Текст подавати без переносів. Нумерацію сторінок і розставлення переносів у словах не використовувати!
Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка. Рекомендується формули нумерувати.
Допускається використання ілюстрацій (рисунків, схем, діаграм, фотографій тощо). Якщо ілюстрацію створено безпосередньо у текстовому редакторі з допомогою відповідної панелі інструментів, то вона повинна бути обов'язково згрупована і вставлена в текст без обтікання (!!!). Ілюстрації необхідно розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема …) по ширині з абзацного відступу 1 см. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.
Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру.
Перелік джерел (бібліографічний список), на які є посилання в статті, оформлений у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Форма 23. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті; Бюлетень ВАК України, № 5, 2009) наводиться в кінці статті (за чергою посилань) під заголовком "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" (шрифт Time New Roman Cyr, накреслення - великі літери, напівжирний, кегль 11 п) через 1 см від останнього рядка. Обов'язкова наявність посилань на використані літературні джерела по тексту статті. Кількість посилань повинна вказувати на те, що автор грунтовно проаналізував наукові дослідження в даному напрямку і становити не менше 8 посилань.
6. Для публікації в журналах до статті обов'язково додається зовнішня рецензія.
В кінці статті обов’зково вказуються ПІБ, посаду, науковий ступінь, вчене звання рецензентів статті.
Файл статті повинен мати назву: Прізвище_Ініціали.doc, наприклад: Іванов_П.doc.
Файл заявки повинен мати назву:  Прізвище_Ініціали_заявка.doc, наприклад:  Іванов_П_заявка.doc
Увага! Організатори конференції гарантують збереження конфіденційності особистих даних авторів! Жодні дані, зазначені авторами в заявці, не будуть передані третім особам!

Матеріали надсилаються на пошту конференції із позначкою «Конференція».

Авторські права

Відповідно до законодавства про дотримання авторського права, матеріали, опубліковані на сайті av.lntu.edu.ua не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкованої) без попередньої письмової згоди авторів. При використанні матеріалів обов'язкове посилання на джерело.

Автори статей, опублікованих на сайті av.lntu.edu.ua, визнають, що дали свою згоду на використання цих статей читачами самим фактом свого звернення  з проханням про публікацію.

При використанні читачами статей, опублікованих на сайті av.lntu.edu.ua, обов'язкове посилання на джерело.