Луцький національний технічний університет
Кафедра “Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій”
Кафедра “Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій” утворена в серпні 1998р. внаслідок розподілу випускаючої кафедри “Технології та автоматизації виробництва” на кафедри “Автоматизованого управління виробничими процесами” та “Сучасних технологій в машинобудуванні”.
Викладачами кафедри є висококваліфіковані спеціалісти, більшість з яких мають вчені звання та наукові ступені. Середній вік викладачів кафедри становить 40 років, тому відбувається постійне професійне та наукове зростання колективу. Викладачі плідно співпрацюють зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, Німеччини, Польщі.
На кафедрі проводиться активна науково-дослідна робота. Протягом останніх п’яти років сформовано ряд наукових шкіл, що знайшли своє визнання у міжнародному науковому співтоваристві. Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є такі: оптимізація параметрів та мінімізація енергетичних затрат у неперервних процесах, прийняття схемотехнічних рішень при моделюванні дискретних процесів, розробка  інтелектуальних систем управління стійкістю транспортних засобів, розробка програмних засобів для автоматизації досліджень структурно – неоднорідних матеріалів.


Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів
Кафедра "Автоматизація теплових та хімічних процесів" бере свій початок з 1917 року, коли із викладацького складу кафедри "Теплових машин" була створена кафедра "Pomiary maszymowy", що найбільш близько українською перекладається як "Технологічні вимірювання".
На початку 90-років кафедра "Автоматизації теплових і хімічних процесів" була ініціатором відкриття на Україні базового напрямку "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". На кафедрі був розроблений проект стандарту України з цього базового напрямку. Завідувач кафедри професор Пістун Є.П. очолював науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з цього напрямку (сьогодні заступник цієї комісії), заступник голови експертної ради ДАК (Державної акредитаційної комісії України) з комп'ютерних наук і технологій та національної безпеки.
Науковий напрямок кафедри: розробка елементів і підсистем збору та первинної обробки інформації в автоматизованих системах керування технологічними процесами, автоматизація технологічних процесів та виробництв.
    На кафедрі діє одна із найбільш відомих наукових шкіл з обліку енергоносіїв, зокрема природного газу, в рамках якої розробляються нормативні документи України (Правила, настанови, методики виконання вимірювань), нові технічні засоби та системи обліку енергоносіїв, методики атестації та повірки засобів та систем обліку тощо.


Київський Національний університет харчових технологій
Кафедра автоматизації процесів управління
Роботи в галузі автоматизації технологічних процесів харчових виробництв в інституті виконувались ще в 1937 – 1959 рр. і здійснювались у двох напрямах: створення необхідних технічних засобів, передусім первинних перетворювачів та створення і впровадження систем автоматизації. У 1959 р. як окремий структурний підрозділ інституту було утворено кафедру автоматизації виробничих процесів, яка і поклала початок нинішній кафедрі автоматизації процесів управління.
    З часу утворення у 1959 р., кафедра пройшла два періоди розвитку: перші 30 років пов'язані з традиційним напрямом автоматизації технологічних процесів і останні роки – з автоматизацією цих процесів на базі комп'ютерно-інтегрованих технологій.
За рішенням Ради Міністрів СРСР з 1972 р. кафедра здійснювала наукове керівництво розробленням сучасних автоматизованих систем експрес-аналізу якості (АСЕАЯ) сировини для харчової промисловості (за участю галузевих науково-дослідних інститутів).
    З 1977 р. кафедру очолює доктор технічних, професор, академік Міжнародної академії комп'ютерних наук та систем А.П. Ладанюк.
Кафедрою було започатковано широке впровадження мікропроцесорних систем управління та розроблення комп'ютерно-інтегрованих структур у харчовій промисловості.
У 1998 р. було завершено виконання договору з Держхарчопромом України із розроблення програмно-технічних комплексів для комп'ютерно-інтегрованих систем підвищеної надійності та оперативності управління на основі підсистем інтелектуальної підтримки прийняття рішень. У результаті виконання комплексу науково-дослідних робіт кафедрою розроблено галузеві рекомендації із створення автоматизованих технологічних комплексів у складі комп'ютерно-інтегрованого виробництва (харчова промисловість).

 

Національний гірничий університет м. Дніпро
Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра автоматизації виробничих процесів (АВП) утворена в січні 1961 р. у результаті виділення зі складу кафедри гірничої електротехніки. У травні 2002 р. кафедра перейменована в кафедру автоматизації та комп'ютерних систем (АКС)
З перших років створення кафедри почали проводитися наукові праці по створенню технічних засобів автоматики, принцип дії яких заснований на взаємодії джерел електромагнітних коливань з об'єктами, що опромінюються.
    У 1977 р. у зв'язку з появою  нової елементної бази - мікропроцесорів і БІС на кафедрі формується новий науковий напрямок по розробці і впровадженню мікропроцесорних систем управління в гірничій промисловості й інших галузях народного господарства.
    З 1988 р. кафедру очолює доктор технічних, професор В.В. Ткачов, член  спеціалізованої вченої рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій , член експертної ради Вищої атестаційної комісії України, член експертної ради Державної акредитаційної комісії України.
В останні роки наукова група під керівництвом В.В. Ткачова займається розробкою наукових положень децентралізованих систем керування з використанням принципів колективного поводження автоматів при вирішенні задач керування об'єктами гірничої промисловості.
Результатами наукових досліджунь є комп'ютерна система керування конвеєрними лініями (САУКЛ) шахт та рудників, яка пройшла промислові випробування та сертифікована в Україні та Росії.    
Науковці кафедри продовжують дослідження в області децентралізованого керування і створення принципово нових комп'ютерних систем управління, що забезпечують енергозберігаючі режими роботи транспортних і очисних об'єктів у структурі поточно-транспортних систем шахт і рудників та розробляють наукові основи використання Internet-технологій та польових шин (CAN BUS) у гірничому виробництві.

 

Люблінська Політехніка
Факультет електротехніки та інформатики
Факультет електротехніки та комп'ютерних наук був утворений у 1964 році, і його історія тісно пов'язана з довгим і складним процесом формування технічного університету Любліна - Люблінської Політехніки.
Факультет складається з 12 організаційних підрозділів: Інституту інженерів з електротехніки та електротехнології, кафедр: електротехніки, електроніки, автоматизації та метрології, електричних мереж та безпеки, електротехніки та технології високої напруги, потужності і енергії управління, електричних машин, електроприводу, інформатики, електрохімії, математики.
Викладачі факультету, поряд з викладацькою діяльністю, проводять наукові дослідження. Інтенсивний розвиток професорсько-викладацького складу дозволив брати участь у розробці наукових досліджень з поточних питань регіональної промисловості і сільського господарства.
Нинішні організаційні підрозділи факультету проводять дослідження в галузі електротехніки, оптоелектроніки, волоконної оптики, використання надпровідності в електротехніці, холодної плазмової технології в галузі охорони навколишнього середовища, техніки іонної імплантації в електротехніці, тестування електричних властивостей матеріалів рослинного походження. Ряд оригінальних наукових досліджень проводиться з використанням унікального лабораторного обладнання. Ці  дослідження проводяться у співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами, а їх результати наведені в ряді публікацій.
Рівень досліджень і стану наукових кадрів дозволив факультету отримати право на надання наукових ступенів доктора наук та відкриття  докторантури.

 

Луцький національний технічний університет
Кафедра "Автомобілів і транспортних технологій"

Як окремий структурний підрозділ кафедра автомобілів розпочала свою роботу 1986 року, коли відбулася реорганізація кафедри технічної механіки (наказ директора філіалу № 98 від. 31.08.1986 р.). З вересня 1986 р. до 1997 р. кафедру очолював к.т.н., доц. В.Р. Карпенко. У 1997 – 2012 рр. завідувачем був д.т.н., проф. О.В. Приймак. Сьогодні керує кафедрою к.т.н., доц. І.С. Мурований.
Кафедра проводить підготовку фахівців з галузі знань 27 «Транспорт»:  за ступенем бакалавр: 274 «Автомобільний транспорт»,  275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»;  за ступенем  магістр 274 «Автомобільний транспорт»;  275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».
Навчальну і наукову діяльність на кафедрі здійснює 20 викладачів. Низку наукових завдань викладачі кафедри реалізують у тісній співпраці з фахівцями закордонних ВНЗ, серед яких: Люблінська та Жешувська Політехніки (Польща), Брестський державний технічний університет (Республіка Беларусь), Грузинський технічний університет (Грузія), Університет ім. Александраса Стульгінскіса (Литва), Технічний університет ім. Георгія Асакі (Румунія), Науково-дослідний інститут VVUU Острава Радваніце (Чехія).
Напрямки науково-дослідної роботи кафедри: дослідження робочих процесів, особливостей конструкції та режимів роботи транспортних засобів; організація і управління на автомобільному  транспорті; покращення показників ДТЗ з гібридними силовими установками, дослідження експлуатаційних властивостей транспортних засобів з різними видами органічних палив. 
Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях. Кафедра виступає організатором Міжнародної науково-технічної конференції «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей».

 

 

Херсонський національний технічний університет
Кафедра Інформаційних технологій
У 1978 році у Херсонському індустріальному інституті від кафедр «Вища математика» та «Автоматизація виробничих процесів» була виділена кафедра «Обчислювальної техніки та прикладної математики». Завідуючим кафедрою був призначений к.т.н., доцент Ходаков В.Є.
У 1996 році на базі кафедри організовано філію в м. Нова Каховка при підприємстві "Південелектромаш" та філію у Міжрегіональному інституті бізнесу, а в 1999 році - філію в м. Феодосія.
У 2000 році кафедра отримала назву «Інформаційних технологій». В 2003 році була створена нова кафедра "Інформаційних технологій та дизайну". А в 2004 році кафедра знову повернулася до назви «Інформаційні технології».
В даний час кафедра веде підготовку фахівців за двома спеціальностями: - "Програмне забезпечення автоматизованих систем", "Комп'ютерні системи та мережі".
На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальностями 05.13.06 - "Інформаційні технології" та 05.13.07 - «Автоматизація процесів управління». В університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д.67.052.01 по захисту кандидатських і докторських дисертацій.
На кафедрі постійно функціонує республіканський семінар з прикладних проблем інформатики.
Завідувач кафедри — Ходаков Віктор Єгорович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 


Луцький національний технічний університет
Кафедра електроніки та телекомунікацій
Кафедра електроніки та телекомунікацій готує фахівців за спеціальностями «Електроніка» і «Телекомунікації та радіотехніка».
Під час навчання за спеціальністю «Електроніка»  студенти отримують знання у різних галузях теоретичної і практичної електроніки, сучасних системах оброблення інформації, технічних засобів безпеки, пожежних систем сигналізації, цифрових методів оброблення та графічного представлення даних.
Під час навчання за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» студенти отримують необхідні знання та навички в галузі проектування, виробництва, експлуатації, випробувань і технічного обслуговування аналогових і цифрових систем передачі даних та допоміжного обладнання, електронних телекомунікаційних систем, системах оптичного та мобільного зв’язку, телебачення та радіомовлення.

 

 

Луцький національний технічний університет
Кафедра галузевого машинобудування
Кафедра галузевого машинобудування утворена в липні 2017 р. шляхом об’єднання кафедр «Машини легкої промисловості» і «Обладнання лісового комплексу та теорії механізмів і машин». Кафедра проводить підготовку фахівців з галузей знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем бакалавра та магістра, 18 «Виробництво та технології» спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» за освітнім ступенем бакалавра та 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем бакалавра.
Навчальну і наукову діяльність на кафедрі здійснює 21 викладач, серед яких д.т.н., проф. Ярошевич М.П., д.т.н., проф. Налобіна О.О., 19 кандидатів наук, з яких 14 доцентів. Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу за напрямками «Машинознавство», «Динаміка та міцність машин», «Тертя і спрацювання в машинах», «Технологія машинобудування», «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва», «Лісове господарство», «Технології легкої промисловості». На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії «Вібраційної техніки та динаміки машин» і «Триботехнологій».