International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Actual Problems of Automation and Control"

ОРГАНІЗАТОРИ

Луцький національний технічний університет, Луцьк (Україна)

Кафедра автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій

Національний університет «Львівська політехніка», Львів (Україна)

Кафедра автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій

Київський Національний університет харчових технологій, Київ(Україна)

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро (Україна)

Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ (Україна)

Факультет інженерних систем та екології

Люблінська Політехніка, Люблін (Польща)

Інститут електроніки та інформаційних технологій

Сальвадорський університет, Сальвадор (Бразилія)

Школа архітектури, інженерії та інформаційних технологій

Центр досліджень з моделювання проектів та процесів інженерії та інформаційних технологій

Політехнічний інститут Браганса, Браганса (Португалія)

Центр дослідження цифрових технологій та інтелектуальної робототехніки (CeDRI)

Кафедра механічних технологій

Таразський державний університет, Тараз (Казахстан)

Кафедра хімії і хімічних технологій

ORGANIZERS

Lutsk National Technical University, Lutsk (Ukraine)

Department of Automation and Computer - Integrated Technologies

Lviv Polytechnic National University, Lviv (Ukraine)

Department of Automation and Computer - Integrated Technologies

Kiev National University of Food Technologies, Kiev (Ukraine)

Department of Integrated Automated Control Systems

National Technical University Dnipro Polytechnic , Dnipro (Ukraine)

Department of Automation and Computer Systems

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kiev (Ukraine)

Faculty of Engineering Systems and Ecology

Lublin University of Technology, Lublin (Poland)

Institute of Electronics and Information Technology

Salvador University, Salvador - Bahia (Brasil)

School of Architecture, Engineering and IT

Modeling and Simulation of Engineering Projects and Process Team

Bragan?a Polytechnic Institute (Portugal)

Research Centre in Digitalization and Intelligent Robotics (CeDRI)

Mechanical Technology Department

Taraz State University, Taraz (Kazakhstan)

Department of Chemistry and Chemical Technology

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

П. САВЧУК - д.т.н., професор, ректор Луцького національного технічного університету (Україна)

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

А. ЛАДАНЮК - д.т.н., професор кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Київського Національного університету харчових технологій (Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Є. ПІСТУН – д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)

В. ТКАЧЕВ – д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м. Дніпро (Україна)

В.ШАБАЙКОВИЧ – д.т.н., професор кафедри автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету (Україна)

О. ПРИЙМАК – д.т.н., професор, декан факультету інженерних систем та екології Київського національного університету будівництва і архітектури (Україна)

PAWEL KOMADA – доктор інженерії, заступник директора інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки (Польща)

LEILA M.A. CAMPOSінженер-хімік школи архітектури, інженерії та інформаційних технологійСальвадорського університету (Бразилія)

MARIANA L. MURARIпрофесор центру досліджень з моделювання проектів та процесів інженерії та інформаційних технологійСальвадорського університету (Бразилія)

LU?S FR?L?N RIBEIRO – координатор професор кафедри механічних технологій Політехнічного інституту Браганса(Португалія)

PAULO LEITAOкоординатор професор Політехнічного інституту Браганса; Координатор Центру дослідження цифрових технологій та інтелектуальної робототехніки (CeDRI) Політехнічного інституту Браганса(Португалія)

Б. МАСАЛИМОВА – к.х.н., завідувач кафедри хімії і хімічних технологій Таразського державного університету (Казахстан)

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

С. ШИМЧУК – к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького національного технічного університету

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Л. ГУМЕНЮК – к.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

О. ЗАБОЛОТНИЙ – к.т.н., доцент, декан технологічного факультету Луцького національного технічного університету

О. РЕШЕТИЛО – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

В. ЛОТИШ – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

П. ГУМЕНЮК – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

В. ЗАБЛОЦЬКИЙ – к.т.н., доцент, завідувач кафедри електроніки та телекомунікацій Луцького національного технічного університету

І. КАМІНСЬКАк.т.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького національного технічного університету

СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Р.ГРУДЕЦЬКИЙ – ст. викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

CHAIRMAN OF THE PROGRAM COMMITTEE

P. SAVCHUK - Doctor of Technical Sciences, Professor, rector of Lutsk National Technical University (Ukraine)

DEPUTY CHAIRMAN OF THE PROGRAM COMMITTEE

A. LADANYUK - Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Integrated Automated Control Systems of Kyiv National University of Food Technologies (Ukraine)

PROGRAM COMMITTEE

Y. PISTUN - Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Automation and Computer-Integrated Technologies of Lviv Polytechnic National University (Ukraine)

V. TKACHEV - Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Automation and Computer Systems of National Technical University Dnipro Polytechnic (Ukraine)

V. SHABAYIKOVICH - Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Automation and Computer-Integrated Technologies of Lutsk National Technical University (Ukraine)

O. PRYMAK – Doctor of Technical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Engineering Systems and Ecology of Kyiv National University of Construction and Architecture (Ukraine)

PAWEL KOMADA - Doctor of Engineering, Deputy Director of the Institute of Electronics and Information Technology of Lublin University of Technology (Poland)

LEILA M.A. CAMPOSEngineer Chemist of the School of Architecture, Engineering and IT ofSalvador University (Brasil)

MARIANA L. MURARIProfessor of Modeling and Simulation of Engineering Projects and Process Team ofSalvador University (Brasil)

LU?S FR?L?N RIBEIRO – Coordinator Professor of Mechanical Technology Department of Bragan?a Polytechnic Institute (Portugal)

PAULO LEITAOCoordinator Professor at Polytechnic Institute of Bragan?a; Coordinator of the Research Centre in Digitalization and Intelligent Robotics (CeDRI) of Bragan?a Polytechnic Institute (Portugal)

B. MASALIMOVA – Ph.D., Head of the Department of Chemistry and Chemical Technology of Taraz State University (Kazakhstan)

CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE

S. SHIMCHUK - Ph.D., Associate Professor, Vice-rector on scientific and pedagogical work of Lutsk National Technical University

DEPUTY CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE

L. GUMENIUK - Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

ORGANIZING COMMITTEE

O. ZABOLOTNYI - Ph.D., Associate Professor, Dean of the Faculty of Technology of Lutsk National Technical University

O. RESHETILO - Ph.D., Associate Professor of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

V. LOTYSH - Ph.D., Associate Professor of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

P. GUMENIUK - Ph.D., Associate Professor of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

V. ZABLOTSKY - Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Electronics and Telecommunications of Lutsk National Technical University

I. KAMINSKA - Ph.D., Associate Professor of the Department of Business, Trade and Stock Exchanges of Lutsk National Technical University

CONFERENCE SECRETARY

R.GRUDETSKIY - Senior Lecturer of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University