Belyaeva M.B.
Determination of the scorring estimation of the creditorability of the client of the bank on the basis of the model of fuzzy logic
Abstract
The paper describes the procedure for assessing the creditworthiness of individuals by the bank and an unclear model for analyzing the financial solvency of clients when providing consumer loans. Based on the developed model, Fuzzy Logic Toolbox MATLAB conducted a computational experiment and analysis of the results of the model. Keywords: fuzzy model, credit, term sets, scoring, Fuzzy Logic Toolbox
М.Б. Бєляєва
Визначення ськоррінгової оцінки кредитоспроможності клієнта банку на основі моделі нечіткої логіки
Реферат
У роботі описана процедура оцінювання банком кредитоспроможності фізичних осіб і нечітка модель аналізу фінансової спроможності клієнтів при наданні споживчих кредитів. На основі розробленої моделі засобами Fuzzy Logic Toolbox MATLAB проведений обчислювальний експеримент і аналіз результатів роботи моделі. Ключові слова: нечітка модель, кредит, терм-множини, ськоррінговая оцінка, Fuzzy Logic Toolbox

УДК 681.515.8:004.827
Беляева М.Б.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (СФ БашГУ), Стерлитамак, Россия.
E-mail:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРРИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА БАНКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

В работе описана процедура оценивания банком кредитоспособности физических лиц и нечеткая модель анализа финансовой состоятельности клиентов при предоставлении потребительских кредитов. На основе разработанной модели средствами Fuzzy Logic Toolbox MATLAB проведён вычислительный эксперимент и анализ результатов работы модели.


Ключевые слова: нечеткая модель, кредит, терм-множества, скорринговая оценка, Fuzzy Logic Toolbox.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Беляева_М.pdf)Повний текст роботи722 kB