D.V. Podlesnykh, D.O. Smolskaya, A.B. Golovanchikov, N.A. Prokhorenko
The calculation of the variance of reproducibility in the absence of parallel experiments
Abstract
The technique of calculation of the errors experience the lack of parallel experimental studies. It is based on replacing the true values of the i-th output parameter as a function of the ith input variable on the arithmetic average of the calculated values of this parameter for the (i-1) and (i+1) points. Is an example of such a calculation for a given rheology based on shear stresses from the velocity gradient of the so-called power-law non-Newtonian fluid. Key words: dispersion of repeatability, error of experience, Cochran's criterion, parallel experiments, rheological dependence.
Д.В. Підлісний, Д.О. Смольська, А.Б. Голованчіков, Н.А. Прохоренко
Розрахунок дисперсії відтворюваності у відсутності паралельних дослідів
Реферат
Пропонується методика розрахунку помилки досвіду у відсутності паралельних експериментальних досліджень. В її основі лежить заміна дійсних значень i-того вихідного параметра функції i-того вхідної величини на середнє арифметичне розрахункові значення цього параметра для (i-1) і (i+1) точок. Проводиться приклад такого розрахунку для заданої реологічної залежності дотичних напружень від градієнта швидкості так званої степеневої неньютонівської рідини. Ключові слова: дисперсія відтворюваності, помилка досвіду, критерій Кохрена, паралельні досліди, реологічна залежність.

УДК 519.233.5
Д.В. Подлесных, Д.О. Смольская, А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко
Волгоградский государственный технический университет
Волгоград
E-mail:

РАСЧЕТ ДИСПЕРСИИ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ В ОТСУТСТВИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПЫТОВ

Д.В. Подлесных, Д.О. Смольская, А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко. Расчет дисперсии воспроизводимости в отсутствии параллельных опытов. Предлагается методика расчета ошибки опыта в отсутствии параллельных экспериментальных исследований. В её основе лежит замена истинных значений i-того выходного параметра как функции i-того входной величины на среднее арифметические расчетные значения этого параметра для (i-1) и (i+1) точек. Проводится пример такого расчета для заданной реологической зависимости касательных напряжений от градиента скорости так называемой степенной неньютоновской жидкости.


Ключевые слова: дисперсия воспроизводимости, ошибка опыта, критерий Кохрена, параллельные опыты, реологическая зависимость.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Подлесных_Д_В.pdf)Повний текст роботи361 kB