V. Musienko, O. Artyushenko, F. Tsivilskyj
Use of BYOD technology in educational institutions
Abstract
This paper considers the features of using BYOD technology in an educational institution. The development of mobile technologies and the emergence of a wide range of mobile devices for personal use with the help of which it is possible to organize classes in educational institutions. One promising area is the use of BYOD technology ("bring your own device "), when a student uses his or her own mobile device for teaching purposes, gaining access to the computer network of the institution through his or her own device to complete the tasks assigned by the teacher and use its resources. As a result of the analysis it was shown that the most attractive for educational institutions can be considered the sharing of BYOD and CYOD (Choose Your Own Device), that is, when some students use their mobile devices, and another group with devices with low technical characteristics offers to use their devices. This will allow the use of mobile learning technology to minimize the material burden on the institution of higher education, without losing the quality of education. Keywords: smartphones, tablets, mobile devices, phones, BYOD, CYOD, Training.
В.О. Мусиенко, О.Н. Артюшенко, Ф.Н. Цивильский
Использование BYOD технологии в учебных заведениях
Реферат
В данной работе рассмотрены особенности использование BYOD технологии в учебное заведение. Развитие мобильных технологий и появление широкого спектра мобильных устройств индивидуального пользования при помощи, которых возможно креативно организовать занятия в учебных заведениях. Одной из перспективных направлений является использование технологии BYOD (Принеси свое собственное устройство), когда студент использует собственное мобильно устройство в целях обучения, получая доступ к компьютерной сети учебного заведения с помощью своего собственного устройства для выполнения задач, поставленных преподавателем и использовать ее ресурсы. В результате анализа было показано, что наиболее привлекательным для учебных заведений можно считать совместное использование технологий ВУОD и CYOD (Выбери свое собственное устройство), то есть, когда часть студентов пользуются своими мобильными устройствами, а другой группе, обладающей устройствами с низкими техническими характеристики ЗВО предлагает в пользование свои устройства. Это позволит использовать технологию мобильного обучения в полной мере минимизировав материальную нагрузку на ЗВО, без потери качества образования. Ключевые слова: смартфоны, планшеты, мобильные устройства, телефоны, BYOD, CYOD, Обучение.

УДК 378: 004.738.5.
В.О. Мусієнко, О.М. Артюшенко, Ф.М. Цивільський
Херсонський національний технічний університет
E-mail:

ВИКОРИСТАННЯ BYOD ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В даній роботі розглянуто особливості використання BYOD технології в навчальних закладах. Розвиток мобільних технологій і поява широкого спектру мобільних пристроїв індивідуального користування за допомогою, яких можливо креативно організувати заняття в навчальних закладах. Однією з перспективних напрямків є використання технології BYOD (Принеси свій власний пристрій), коли студент використовує власне мобільно пристрій з метою навчання, отримуючи доступ до комп\\\'ютерної мережі навчального закладу за допомогою свого власного пристрою для виконання завдань, поставлених викладачем і використовувати її ресурси.
В результаті аналізу було показано, що найбільш привабливим для навчальних закладів можна вважати спільне використання технологій ВУОD і CYOD (Вибери свій власний пристрій), тобто, коли частина студентів користуються своїми мобільними пристроями, а іншій групі, яка має пристроями з низькими технічними характеристики ЗВО пропонує в користування свої пристрої. Це дозволить використовувати технологію мобільного навчання в повній мірі мінімізувавши матеріальне навантаження на ЗВО, без втрати якості освіти.


Ключові слова: смартфони, планшети, мобільні пристрої, телефони, BYOD, CYOD, Навчання.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (3_Musienko.pdf)Повний текст роботи790 kB